Globe Life Inc (GL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 739 704 744 959 731 773 760 790 701 466 1 454 490
Amortyzacja 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu należności -2 556 13 263 32 518 26 505 23 382 7 321
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 396 -2 684 18 914 -45 093 2 463 42 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 422 190 1 437 680 1 476 430 1 363 870 1 276 420 1 351 380
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -27 929 -38 244 -41 756 -42 203 -45 092 -20 285
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -943 015 -913 370 -1 181 730 -809 311 -896 223 -926 824
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -492 453 -523 603 -274 057 -590 508 -391 520 -453 981