Globe Life Inc (GL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 17 853 100 22 419 700 22 117 300 19 516 900 16 811 500 17 438 400
Należności 484 887 487 443 474 180 441 662 415 157 391 775
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 259 581 251 307 248 991 245 129 243 003 233 453
Aktywa obrotowe razem 19 045 400 23 588 900 23 270 700 20 610 000 17 897 700 18 478 300
Inwestycje długotrminowe 6 491 760 6 179 140 5 776 060 5 367 460 5 197 990 4 996 710
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 481 791 481 791 441 591 441 591 441 591 441 591
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 6 009 970 5 697 350 5 334 470 4 925 870 4 687 820 4 486 600
Aktywa razem 25 537 200 29 768 000 29 046 700 25 977 500 23 095 700 23 475 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 077 060 2 026 140 1 922 800 1 647 730 1 665 030 1 460 270
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 17 336 000 16 612 100 15 802 700 16 510 400 15 511 100 15 243 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 19 413 000 18 638 200 17 725 500 18 158 100 17 176 100 16 704 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 542 094 722 009 716 373 525 068 453 270 489 609
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 20 641 300 21 125 200 20 275 600 18 683 200 17 680 500 17 243 600
Akcje zwykłe 97 928 102 070 106 075 109 214 112 873 116 343
Zyski (straty) zatrzymane 6 466 220 6 182 100 5 874 110 5 551 330 5 213 470 4 806 210
Akcje własne -789 524 -846 659 -772 914 -750 624 -763 398 -631 755
Kapitał własny 4 895 860 8 642 810 8 771 090 7 294 310 5 415 180 6 231 420
Pasywa razem 25 537 200 29 768 000 29 046 700 25 977 500 23 095 700 23 475 000