Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 950 372 825 894 799 931 676 951 587 820 487 261
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 19 963 23 076 39 765 57 9 953 10 824
Zysk ze sprzedaży brutto 930 409 802 818 760 166 676 894 577 867 476 437
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 57 585 51 343 47 874 49 564 44 472 36 965
Zysk operacyjny 370 280 349 438 328 040 281 225 228 827 183 132
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 370 280 349 438 328 040 259 194 222 209 181 002
Podatek dochodowy 67 078 64 681 61 640 48 650 40 331 64 625
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 303 202 284 757 266 400 210 544 181 878 116 377