Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 303 202 284 757 266 400 210 544 181 878 116 377
Amortyzacja 36 488 32 039 30 790 27 077 22 289 17 252
Zmiana stanu należności 6 865 1 176 19 450 1 639 9 946 -1 370
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 102 107 -29 021 28 469 36 857 21 834 4 680
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 470 660 572 049 189 545 226 649 280 711 254 741
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -23 238 -9 436 -11 717 -16 398 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 351 780 -3 906 700 -3 563 700 -42 682 -872 420 23 655
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 845 431 3 139 200 3 676 330 -56 796 595 495 -230 933