Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 9 136 470 10 670 400 6 100 260 3 001 380 2 944 740 2 525 440
Należności 83 538 76 673 75 497 56 047 54 408 44 462
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 24 584 700 24 204 500 17 367 300 12 644 400 11 317 200 9 158 110
Inwestycje długotrminowe 2 050 640 1 736 110 1 136 890 1 039 610 798 242 548 238
Rzeczowe aktywa trwałe 398 100 372 597 325 335 310 309 241 528 177 348
Wartość firmy 985 393 985 393 514 013 456 418 289 586 177 811
Wartości niematerialne 41 601 52 259 55 509 63 286 49 242 14 184
Pozostałe aktywa trwałe 432 327 298 150 240 291 202 422 186 842 126 282
Aktywa razem 26 635 400 25 940 600 18 504 200 13 684 000 12 115 500 9 706 350

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 981 870 170 933 167 136 201 674 588 837 488 173
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 21 556 800 22 360 500 15 805 400 11 351 000 9 894 170 7 945 770
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 23 538 700 22 531 400 15 972 600 11 552 600 10 483 000 8 433 940
Długoterminowe zobowiązania finansowe 28 204 5 781 5 891 5 671 97 181
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 225 193 225 857 194 861 164 954 116 526 73 168
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 23 792 100 22 763 000 16 197 200 11 723 300 10 599 600 8 507 290
Akcje zwykłe 110 757 99 313 94 884 88 255 83 604 77 538
Zyski (straty) zatrzymane 966 984 810 342 667 944 541 050 473 183 402 259
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 843 300 3 177 620 2 307 040 1 960 730 1 515 850 1 199 060
Pasywa razem 26 635 400 25 940 600 18 504 200 13 684 000 12 115 500 9 706 350