First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 476 290 448 028 425 984 403 954 396 402
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 476 290 448 028 425 984 403 954 396 402
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 34 610 32 848 28 569 27 749 28 079
Zysk operacyjny 179 427 166 347 159 601 140 136 138 465
Koszty odsetek netto 44 103 51 293 50 273 50 775 57 199
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 81 600 131 269
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 282 050 202 577 247 287 167 242 209 494
Podatek dochodowy 4 879 2 408 3 406 -92 1 193
Udziały niekontrolujące 6 174 4 180 5 106 4 095 6 845
Zysk (strata) netto 270 698 195 675 238 257 162 726 200 810