First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 358 786 270 698 195 675 238 257 162 726 200 810
Amortyzacja 119 477 107 876 102 533 98 333 94 626 94 078
Zmiana stanu należności 26 222 13 550 4 049 9 968 1 137 2 988
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 74 653 -103 499 140 970 -21 982 21 956 11 287
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 410 943 266 895 240 430 245 533 210 495 191 109
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -522 368 -314 084 -198 496 -294 633 -224 466 -146 003
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -629 108 -416 823 -251 738 -205 386 -223 398 -96 228
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 304 503 9 050 58 248 62 198 16 794 -83 593