First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 133 244 58 591 162 090 21 120 43 102 21 146
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0
Należności 130 053 103 831 90 281 86 232 76 264 75 127
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 263 297 162 422 252 371 107 352 119 366 96 273
Inwestycje długotrminowe 4 691 020 4 016 680 3 539 570 3 411 480 3 023 320 2 844 790
Rzeczowe aktywa trwałe 4 421 560 3 778 150 3 255 240 3 025 430 2 861 860 2 705 830
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 24 090 0 25 211 28 533 29 678 30 481
Pozostałe aktywa trwałe 200 100 177 363 134 983 182 831 101 190 83 146
Aktywa razem 4 954 320 4 179 100 3 791 940 3 518 830 3 142 690 2 941 060

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 320 304 288 862 216 087 202 738 155 437 157 833
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 320 304 288 862 216 087 202 738 155 437 157 833
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 066 300 1 610 020 1 594 640 1 483 560 1 297 780 1 297 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 15 152 9 252 11 064 11 893 9 560 10 355
Udziały niekontrolujące 71 101 53 560 44 586 33 864 34 397 48 077
Zobowiązania razem 2 495 120 1 984 290 1 889 200 1 754 430 1 497 180 1 513 260
Akcje zwykłe 132 024 129 688 127 711 126 392 123 804 118 272
Zyski (straty) zatrzymane 23 131 -178 293 -306 294 -370 835 -490 807 -541 847
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 459 200 2 194 810 1 902 730 1 764 400 1 645 510 1 427 800
Pasywa razem 4 954 320 4 179 100 3 791 940 3 518 830 3 142 690 2 941 060