Fleetcor Technologies Inc (FLT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 435 160 1 520 030 934 900 1 271 490 1 031 140 913 595
Inwestycje krótkoterminowe 465 227 326 079 412 924 403 400 199 278 187 820
Należności 3 351 740 2 911 270 2 066 780 2 539 930 2 311 820 2 231 010
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 465 227 326 079 412 924 403 400 199 278 187 820
Aktywa obrotowe razem 6 106 150 5 488 050 3 956 320 4 618 570 3 875 990 3 549 700
Inwestycje długotrminowe 7 983 110 7 916 600 7 238 260 7 629 970 7 326 490 7 768 660
Rzeczowe aktywa trwałe 294 692 236 294 202 509 199 825 186 201 180 057
Wartość firmy 5 201 440 5 078 980 4 719 180 4 833 050 4 542 070 4 715 820
Wartości niematerialne 2 130 970 2 335 380 2 115 880 2 341 880 2 407 910 2 724 960
Pozostałe aktywa trwałe 281 726 213 932 193 209 224 776 147 632 114 962
Aktywa razem 14 089 300 13 404 700 11 194 600 12 248 500 11 202 500 11 318 400

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 568 940 1 406 350 1 054 480 1 249 590 1 117 650 1 437 310
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 314 060 1 517 630 1 205 700 1 746 840 2 070 620 1 616 510
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 160 460 2 366 370 1 708 140 1 466 640 1 306 950 1 041 680
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 043 460 5 290 350 3 968 310 4 463 070 4 495 210 4 095 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 722 840 4 460 040 3 126 930 3 289 950 2 748 430 2 902 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 254 009 221 392 245 777 263 930 126 707 125 319
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 11 547 800 10 538 100 7 839 170 8 536 920 7 862 300 7 641 840
Akcje zwykłe 75 598 82 060 84 005 86 401 88 750 91 129
Zyski (straty) zatrzymane 7 210 770 6 256 440 5 416 940 4 712 730 3 817 660 2 958 920
Akcje własne -6 209 320 -4 804 120 -3 448 400 -2 523 490 -1 870 580 -944 888
Kapitał własny 2 541 490 2 866 580 3 355 410 3 711 620 3 340 180 3 676 520
Pasywa razem 14 089 300 13 404 700 11 194 600 12 248 500 11 202 500 11 318 400