Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 13 877 000 12 552 000 10 333 000 8 423 000 9 123 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 682 000 8 348 000 6 610 000 5 569 000 6 181 000
Zysk ze sprzedaży brutto 5 195 000 4 204 000 3 723 000 2 854 000 2 942 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 938 000 3 516 000 2 667 000 1 301 000 1 450 000
Zysk operacyjny 1 257 000 688 000 1 056 000 1 553 000 1 492 000
Koszty odsetek netto 214 000 334 000 337 000 297 000 337 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 795 000 260 000 403 000 1 089 000 1 033 000
Podatek dochodowy 371 000 96 000 100 000 208 000 -319 000
Udziały niekontrolujące 7 000 6 000 5 000 35 000 33 000
Zysk (strata) netto 417 000 158 000 298 000 846 000 1 319 000