Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -16 720 000 417 000 158 000 298 000 846 000 1 319 000
Amortyzacja 3 846 000 4 015 000 3 714 000 2 444 000 1 420 000 1 391 000
Zmiana stanu należności 1 900 000 3 854 000 67 000 2 307 000 -92 000 132 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 178 000 51 000 807 000 449 000 38 000 -18 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 939 000 4 810 000 4 442 000 2 410 000 1 993 000 1 741 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 390 000 -1 251 000 -1 129 000 -828 000 -622 000 -613 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -373 000 -1 771 000 -914 000 -7 501 000 -668 000 690 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 573 000 -2 538 000 -2 751 000 7 581 000 -1 236 000 -2 480 000