First Horizon Corporation (FHN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 498 000 3 222 000 3 396 000 2 278 690 2 268 810 1 480 150
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 95 000 -310 000 503 000 47 000 7 000 0
Zysk ze sprzedaży brutto 3 403 000 3 532 000 2 893 000 2 231 690 2 261 810 1 480 150
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 260 000 258 000 207 000 173 708 178 925 121 027
Zysk operacyjny 1 159 000 1 318 000 933 000 585 664 718 965 326 862
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 1 039 22 527
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 159 000 1 284 000 933 000 585 664 714 109 308 872
Podatek dochodowy 247 000 274 000 76 000 133 291 157 602 131 892
Udziały niekontrolujące 12 000 11 000 12 000 11 465 11 465 11 465
Zysk (strata) netto 868 000 962 000 822 000 434 708 538 842 159 315