First Horizon Corporation (FHN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 14 038 000 27 740 000 19 041 000 7 694 080 8 746 910 9 376 180
Należności 0 0 0 40 114 38 861 68 693
Zapasy 0 0 1 511 000 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 183 115 81 475 81 634
Aktywa obrotowe razem 72 516 000 83 076 000 79 024 000 39 228 700 36 922 200 37 553 300
Inwestycje długotrminowe 6 437 000 6 016 000 5 185 000 4 082 170 3 910 090 3 870 060
Rzeczowe aktywa trwałe 612 000 665 000 759 000 455 006 494 041 532 251
Wartość firmy 1 511 000 1 511 000 0 1 432 790 1 432 790 1 386 850
Wartości niematerialne 234 000 298 000 354 000 130 200 155 034 184 389
Pozostałe aktywa trwałe 4 080 000 3 542 000 4 072 000 2 046 340 1 802 940 1 723 190
Aktywa razem 78 953 000 89 092 000 84 209 000 43 310 900 40 832 300 41 423 400

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 103 000 3 714 000 3 868 000 3 044 410 1 285 730 3 844 310
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 63 824 000 75 321 000 70 335 000 34 317 400 34 180 800 32 449 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 67 927 000 79 035 000 74 203 000 37 361 800 35 466 500 36 293 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 479 000 1 563 000 1 699 000 873 079 580 335 549 234
Udziały niekontrolujące 295 000 295 000 295 000 295 431 295 431 295 431
Zobowiązania razem 70 701 000 80 893 000 76 197 000 38 530 300 36 342 300 37 138 300
Akcje zwykłe 535 033 546 354 432 125 313 637 324 375 241 436
Zyski (straty) zatrzymane 3 430 000 2 891 000 2 261 000 1 798 440 1 542 410 1 160 430
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 8 252 000 8 199 000 8 012 000 4 780 580 4 489 950 4 285 060
Pasywa razem 78 953 000 89 092 000 84 209 000 43 310 900 40 832 300 41 423 400