First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 562 548 518 181 503 792 427 027 393 485 337 438
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 17 427 -1 139 19 517 2 965 5 665 6 530
Zysk ze sprzedaży brutto 545 121 519 320 484 275 424 062 387 820 330 908
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 22 359 22 182 20 784 20 208 25 014 24 286
Zysk operacyjny 278 903 271 570 242 094 200 112 179 752 147 634
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 280 874 271 970 242 365 198 032 178 175 147 188
Podatek dochodowy 46 399 44 408 40 331 33 220 27 537 26 817
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 234 475 227 562 202 034 164 812 150 638 120 371