First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 234 475 227 562 202 034 164 812 150 638 120 371
Amortyzacja 12 762 13 061 12 793 11 665 12 549 12 916
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 88 233 -6 060 -20 421 23 699 -1 748 4 801
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 323 940 353 231 210 668 204 119 188 986 190 274
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -15 784 -19 205 -16 450 -8 671 -17 646 -14 162
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -838 005 -2 611 650 -1 262 200 -449 467 -275 921 -398 044
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 316 155 2 057 920 1 498 010 279 305 -36 765 323 631