First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 5 523 720 6 934 520 4 994 970 3 464 390 3 201 050 3 266 820
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 12 183 000 12 465 100 10 310 600 7 866 620 7 332 990 6 913 820
Inwestycje długotrminowe 791 030 637 377 593 919 395 608 398 866 340 894
Rzeczowe aktywa trwałe 152 973 149 764 142 269 131 022 133 421 124 026
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 315 534 316 779 318 392 173 667 174 683 141 143
Pozostałe aktywa trwałe 322 523 170 834 133 258 90 919 90 762 75 725
Aktywa razem 12 974 100 13 102 500 10 904 500 8 262 230 7 731 850 7 254 720

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 642 507 671 152 430 093 381 356 468 706 331 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 11 029 800 10 587 900 8 694 300 6 620 110 6 194 620 5 975 550
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 672 300 11 259 000 9 124 390 7 001 470 6 663 320 6 306 550
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 36 037 84 209 101 916 33 562 15 237 25 397
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 11 708 300 11 343 200 9 226 310 7 035 030 6 678 560 6 331 950
Akcje zwykłe 142 596 142 292 142 032 135 647 135 219 132 254
Zyski (straty) zatrzymane 1 121 940 981 675 836 729 707 656 606 658 517 257
Akcje własne -11 035 -10 090 -9 126 -8 222 -7 507 -7 148
Kapitał własny 1 265 740 1 759 220 1 678 190 1 227 200 1 053 300 922 768
Pasywa razem 12 974 100 13 102 500 10 904 500 8 262 230 7 731 850 7 254 720