First Financial Bancorp (FFBC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 609 228 665 664 731 212 643 764 412 739
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -18 121 70 559 30 598 14 586 3 582
Zysk ze sprzedaży brutto 627 349 595 105 700 614 629 178 409 157
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 43 944 44 648 46 880 46 721 29 041
Zysk operacyjny 195 438 143 246 235 123 214 594 116 805
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 240 933 184 411 242 862 214 221 116 163
Podatek dochodowy 35 773 28 601 44 787 41 626 19 376
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 205 160 155 810 198 075 172 595 96 787