First Financial Bancorp (FFBC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 5 253 580 5 596 260 4 807 260 3 938 440 3 846 060 2 452 700
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 220 650 942 729 1 056 380 747 847 479 706 350 664
Aktywa obrotowe razem 15 627 100 14 972 600 14 763 600 13 283 100 12 850 000 8 562 510
Inwestycje długotrminowe 1 376 240 1 356 540 1 209 530 1 228 480 1 136 710 334 415
Rzeczowe aktywa trwałe 189 080 193 040 207 211 214 506 215 652 125 036
Wartość firmy 1 001 510 1 000 750 937 771 937 771 880 251 0
Wartości niematerialne 93 919 88 898 64 552 76 201 40 805 209 379
Pozostałe aktywa trwałe 91 738 0 0 0 0 0
Aktywa razem 17 003 300 16 329 100 15 973 100 14 511 600 13 986 700 8 896 920

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 633 830 654 832 776 202 1 565 380 1 427 840 861 954
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 328 100 13 415 400 12 914 900 10 698 500 10 480 600 7 104 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 14 961 900 14 070 200 13 691 100 12 263 900 11 908 400 7 966 260
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 14 961 900 14 070 200 13 691 100 12 263 900 11 908 400 7 966 260
Akcje zwykłe 93 529 95 035 97 364 98 306 88 582 61 529
Zyski (straty) zatrzymane 968 237 837 473 720 429 711 249 600 014 491 847
Akcje własne -202 806 -218 456 -125 970 -117 638 -110 613 -113 902
Kapitał własny 2 041 370 2 258 940 2 282 070 2 247 700 2 078 250 930 664
Pasywa razem 17 003 300 16 329 100 15 973 100 14 511 600 13 986 700 8 896 920