Futurefuel Corp (FF)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 396 014 321 386 204 505 205 226 291 018 275 026
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 362 607 290 886 165 620 123 973 211 354 250 855
Zysk ze sprzedaży brutto 33 407 30 500 38 885 81 253 79 664 24 171
Koszty badań i rozwoju 3 415 3 484 2 988 3 191 3 524 3 659
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 17 546 12 898 22 339 65 309 63 439 9 887
Koszty odsetek netto 128 131 151 173 173 172
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 738 15 930 31 778 79 795 60 177 16 649
Podatek dochodowy -1 473 -10 325 -14 786 -8 386 7 019 -6 862
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 15 211 26 255 46 564 88 181 53 142 23 484