Futurefuel Corp (FF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 15 211 26 255 46 564 88 181 53 142 23 484
Amortyzacja 10 454 10 452 11 150 12 087 10 969 11 617
Zmiana stanu należności -10 971 -1 347 -82 447 97 932 -4 079 -16 177
Zmiana stanu zapasów -159 -6 969 -3 684 -1 723 -4 458 -8 339
Zmiana stanu gotówki 28 055 -77 815 -54 425 22 091 59 534 -70 092
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 52 451 44 084 96 403 34 638 85 613 39 347
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 778 -1 456 -4 464 -6 971 -4 867 -3 581
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 829 14 993 474 4 219 25 406 -13 183
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 503 -119 678 -142 086 -10 498 -10 674 -110 809