Futurefuel Corp (FF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 212 766 184 711 262 526 316 951 294 860 235 326
Inwestycje krótkoterminowe 6 086 5 068 5 709 3 437 3 178 2 203
Należności 28 163 39 134 40 481 122 928 24 996 29 075
Zapasy 26 761 26 920 33 889 37 573 39 296 43 754
Pozostałe aktywa obrotowe 6 086 5 068 5 709 3 437 3 178 2 203
Aktywa obrotowe razem 273 776 255 833 342 605 480 889 362 330 310 358
Inwestycje długotrminowe 82 193 88 497 98 699 105 616 108 825 115 205
Rzeczowe aktywa trwałe 76 941 82 901 91 544 98 597 103 575 109 735
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 1 408 1 408 1 408 1 408
Pozostałe aktywa trwałe 5 252 5 596 5 747 5 611 3 842 4 062
Aktywa razem 355 969 344 330 441 304 586 505 471 155 425 563

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 36 345 22 823 13 437 62 554 21 670 19 579
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 19 753 12 233 19 551 20 209 17 821 15 702
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 56 098 35 056 32 988 82 763 39 491 35 281
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 871 18 476 24 101 23 679 24 560 17 637
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 72 969 55 402 69 421 119 407 82 077 73 967
Akcje zwykłe 43 763 43 756 43 743 43 743 43 725 43 676
Zyski (straty) zatrzymane 508 6 303 89 456 184 632 106 949 61 195
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 283 000 288 928 371 883 467 098 389 078 351 596
Pasywa razem 355 969 344 330 441 304 586 505 471 155 425 563