Four Corners Property Trust Inc (FCPT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 223 194 199 378 170 944 160 233 143 635 133 209
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 223 194 199 378 170 944 160 233 143 635 133 209
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 20 043 17 650 15 046 13 934 13 639 12 259
Zysk operacyjny 125 869 117 299 106 875 98 776 87 098 80 487
Koszty odsetek netto 36 405 32 555 29 231 26 516 19 959 19 469
Pozostałe przychody (koszty) 0 431 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 98 145 85 211 77 814 73 204 83 191 71 874
Podatek dochodowy 237 -534 247 265 262 -18
Udziały niekontrolujące 136 164 235 323 531 498
Zysk (strata) netto 97 772 85 581 77 332 72 616 82 398 71 394