Four Corners Property Trust Inc (FCPT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 97 772 85 581 77 332 72 616 82 398 71 394
Amortyzacja 41 471 34 826 29 433 26 312 22 354 21 811
Zmiana stanu należności 1 349 277 655 -402 399 221
Zmiana stanu zapasów 22 69 -13 13 -3 -16
Zmiana stanu gotówki 19 996 -4 764 5 981 -86 958 27 575 37 823
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 142 000 122 416 91 458 104 673 80 882 78 945
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -296 270 -268 389 -230 533 -205 154 -268 266 -95 112
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -270 900 -264 917 -229 073 -207 353 -247 046 -85 319
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 148 896 137 737 143 596 14 521 190 034 44 197