Four Corners Property Trust Inc (FCPT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 26 296 6 300 11 064 5 083 92 041 64 466
Inwestycje krótkoterminowe 107 204 62 412 55 756 45 865 38 740 28 128
Należności 2 661 1 312 1 035 380 782 383
Zapasy 274 252 183 196 183 186
Pozostałe aktywa obrotowe 99 682 62 412 52 993 45 865 38 740 28 128
Aktywa obrotowe razem 136 435 70 276 68 038 51 524 132 947 98 068
Inwestycje długotrminowe 2 062 150 1 832 700 1 600 140 1 394 550 1 210 150 970 591
Rzeczowe aktywa trwałe 1 949 000 1 721 980 1 497 520 1 332 100 1 190 700 966 109
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 106 206 104 251 96 291 57 917 18 998 3 874
Pozostałe aktywa trwałe 1 530 695 931 715 456 608
Aktywa razem 2 198 590 1 902 980 1 668 180 1 446 070 1 343 100 1 068 660

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 766 550 376 799 986 1 055
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 57 441 53 390 58 526 42 442 24 975 28 467
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 58 207 53 940 58 902 43 241 25 961 29 522
Długoterminowe zobowiązania finansowe 995 477 877 591 753 878 669 940 615 892 515 539
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 452 1 940 4 840 1 745 2 281 1 330
Udziały niekontrolujące 2 259 2 218 3 061 5 691 7 867 7 781
Zobowiązania razem 1 062 540 941 306 826 739 725 020 652 001 554 172
Akcje zwykłe 81 590 76 674 71 312 68 431 64 041 60 627
Zyski (straty) zatrzymane 576 12 753 26 672 38 401 46 018 36 318
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 136 050 961 674 841 440 721 050 691 097 514 487
Pasywa razem 2 198 590 1 902 980 1 668 180 1 446 070 1 343 100 1 068 660