FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 698 960 1 631 280 1 864 440 1 780 860 1 779 820
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 761 545 720 145 846 092 814 091 832 316
Zysk ze sprzedaży brutto 937 420 911 139 1 018 350 966 767 947 506
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 111 259 110 931 122 334 120 042 122 473
Zysk operacyjny 197 155 195 945 258 570 240 443 217 926
Koszty odsetek netto 31 690 27 804 32 980 26 729 22 438
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 166 502 143 699 224 611 205 309 172 312
Podatek dochodowy 41 593 37 120 59 993 52 103 28 420
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 124 909 106 579 164 618 153 206 143 892