FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 253 495 124 909 106 579 164 618 153 206 143 892
Amortyzacja 457 327 58 732 42 105 41 904 42 961 55 233
Zmiana stanu należności -2 983 10 031 3 183 752 -15 688 -4 026
Zmiana stanu zapasów 25 028 72 959 -74 904 -9 874 -1 641 -53 912
Zmiana stanu gotówki -2 716 54 196 19 323 -25 266 -42 630 24 468
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 469 305 223 304 222 264 231 596 243 429 220 357
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -118 488 -121 529 -83 045 -118 972 -55 673 -37 135
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -336 443 -744 637 -20 352 -137 053 -159 247 1 397
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -139 273 576 993 -186 502 -120 806 -127 061 -197 506