FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 124 909 106 579 164 618 153 206 143 892
Amortyzacja 58 732 42 105 41 904 42 961 55 233
Zmiana stanu należności 10 031 3 183 752 -15 688 -4 026
Zmiana stanu zapasów 72 959 -74 904 -9 874 -1 641 -53 912
Zmiana stanu gotówki 54 196 19 323 -25 266 -42 630 24 468
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 223 304 222 264 231 596 243 429 220 357
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -121 529 -83 045 -118 972 -55 673 -37 135
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -744 637 -20 352 -137 053 -159 247 1 397
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 576 993 -186 502 -120 806 -127 061 -197 506