FirstCash Holdings Inc (FCFS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 120 046 65 850 46 527 71 793 114 423
Inwestycje krótkoterminowe 156 232 9 388 11 367 17 317 20 236
Należności 60 775 50 744 47 561 46 809 62 497
Zapasy 263 311 190 352 265 256 275 130 276 771
Pozostałe aktywa obrotowe 156 232 9 388 11 367 17 317 20 236
Aktywa obrotowe razem 1 129 360 624 565 740 989 789 892 842 197
Inwestycje długotrminowe 2 707 090 1 747 630 1 698 450 1 318 080 1 220 590
Rzeczowe aktywa trwałe 462 526 373 667 336 167 251 645 230 341
Wartość firmy 1 536 180 977 381 948 643 917 419 831 145
Wartości niematerialne 388 184 83 651 85 875 88 140 93 819
Pozostałe aktywa trwałe 8 531 9 818 11 506 49 238 54 045
Aktywa razem 3 836 450 2 372 200 2 439 440 2 107 970 2 062 780

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 23 077 7 187 5 871 6 886 4 791
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 369 130 199 219 197 031 126 159 115 780
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 392 207 206 406 202 902 133 045 120 571
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 292 900 615 916 631 568 590 887 402 243
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 13 950 0 0 11 084 17 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 028 320 1 088 380 1 089 400 789 870 587 451
Akcje zwykłe 40 975 41 502 43 020 44 777 47 854
Zyski (straty) zatrzymane 866 679 789 303 727 476 606 810 494 457
Akcje własne -652 782 -609 337 -512 493 -400 690 -128 096
Kapitał własny 1 808 130 1 283 820 1 350 040 1 318 100 1 475 330
Pasywa razem 3 836 450 2 372 200 2 439 440 2 107 970 2 062 780