First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 428 661 400 595 395 685 410 749 380 894 330 881
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 21 106 -1 376 56 718 14 533 12 531 5 087
Zysk ze sprzedaży brutto 407 555 401 971 338 967 396 216 368 363 325 794
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 38 650 37 211 37 719 38 333 35 422 32 942
Zysk operacyjny 161 934 173 163 97 171 134 385 134 409 113 939
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 160 185 172 817 90 203 130 849 132 772 103 726
Podatek dochodowy 32 004 34 560 16 756 25 516 25 274 48 561
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 128 181 138 257 73 447 105 333 107 498 55 165