First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 128 181 138 257 73 447 105 333 107 498 55 165
Amortyzacja 10 552 11 442 11 653 10 370 8 046 8 997
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 39 516 -15 271 -2 337 6 412 -2 690 7 591
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 151 413 165 046 105 699 107 632 135 263 88 305
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -11 207 -10 639 -7 615 -17 380 -9 599 -10 378
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -588 788 -565 305 -483 138 122 942 -347 748 -52 797
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 196 247 439 050 612 164 -207 665 204 140 -43 893