First Commonwealth Financial Corp. (FCF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 292 100 1 924 750 1 495 300 1 291 680 1 350 120 1 206 810
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 8 955 590 8 756 190 8 255 180 7 531 530 7 172 430 6 664 510
Inwestycje długotrminowe 850 079 788 901 812 919 777 241 655 824 644 028
Rzeczowe aktywa trwałe 115 106 120 775 125 517 137 268 80 474 81 339
Wartość firmy 303 328 303 328 303 328 303 328 274 202 255 353
Wartości niematerialne 9 205 11 188 13 492 16 366 13 038 15 007
Pozostałe aktywa trwałe 421 906 352 968 369 367 318 051 284 175 289 564
Aktywa razem 9 805 670 9 545 090 9 068 100 8 308 770 7 828 260 7 308 540

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 548 493 314 663 344 243 429 220 899 662 787 794
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 005 470 7 982 500 7 438 670 6 677 620 5 897 990 5 580 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 553 960 8 297 160 7 782 910 7 106 840 6 797 650 6 368 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 425 5 921 6 385 6 815 7 217 7 590
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 194 205 132 639 210 193 139 458 47 995 44 323
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 8 753 590 8 435 720 7 999 490 7 253 110 6 852 870 6 420 410
Akcje zwykłe 93 612 95 584 97 500 98 318 99 036 95 220
Zyski (straty) zatrzymane 774 863 691 260 596 614 577 348 511 409 437 416
Akcje własne -196 443 -183 156 -153 828 -134 914 -130 867 -127 154
Kapitał własny 1 052 070 1 109 370 1 068 620 1 055 660 975 389 888 127
Pasywa razem 9 805 670 9 545 090 9 068 100 8 308 770 7 828 260 7 308 540