FB Financial Corp (FBK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 596 354 610 426 618 080 417 493 370 312 310 420
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 982 -40 993 107 967 7 053 5 398 -950
Zysk ze sprzedaży brutto 577 372 651 419 510 113 410 440 364 914 311 370
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 34 770 36 654 29 041 24 779 27 115 26 793
Zysk operacyjny 172 297 240 547 118 831 114 379 107 547 91 745
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) -151 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 159 574 243 051 82 461 109 539 105 854 73 485
Podatek dochodowy 35 003 52 750 18 832 25 725 25 618 21 087
Udziały niekontrolujące 16 16 8 0 0 0
Zysk (strata) netto 124 555 190 285 63 621 83 367 79 808 52 398