FB Financial Corp (FBK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 190 285 63 621 83 367 79 808 52 398
Amortyzacja 13 889 12 332 9 515 7 519 6 311
Zmiana stanu należności 2 688 25 975 15 469 7 359 9 004
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 479 842 1 085 220 107 325 5 605 -16 576
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 54 878 -269 287 63 905 212 208 37 610
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 102 -5 934 -6 812 -10 144 -4 545
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -849 558 -309 421 -182 913 -586 501 -267 168
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 274 520 1 045 080 226 333 379 898 212 982