FB Financial Corp (FBK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 851 470 2 637 470 2 312 770 1 043 700 981 079 1 106 590
Należności 87 219 67 736 65 048 39 073 23 604 16 245
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 156 703 171 142 205 375 73 528 30 027 25 002
Aktywa obrotowe razem 12 129 800 11 982 100 10 608 300 5 693 960 4 768 620 4 385 460
Inwestycje długotrminowe 717 998 615 633 599 043 430 966 368 146 342 256
Rzeczowe aktywa trwałe 146 316 143 739 145 115 90 131 86 882 81 577
Wartość firmy 242 561 242 561 242 561 169 051 137 190 137 190
Wartości niematerialne 12 476 17 531 22 426 17 589 11 628 14 902
Pozostałe aktywa trwałe 208 396 160 339 110 897 102 717 119 803 92 145
Aktywa razem 12 847 800 12 597 700 11 207 300 6 124 920 5 136 760 4 727 710

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 414 257 171 778 236 726 304 675 227 776 347 595
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 10 929 300 10 888 000 9 518 980 4 985 630 4 207 940 3 733 680
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 343 600 11 059 800 9 755 700 5 290 300 4 435 720 4 081 270
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 420 0 1 598 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 105 051 49 854 101 197 16 276 12 523 37 852
Udziały niekontrolujące 93 93 93 0 0 0
Zobowiązania razem 11 522 300 11 165 100 9 916 040 5 362 590 4 464 910 4 130 980
Akcje zwykłe 47 113 47 431 37 622 30 870 30 676 27 627
Zyski (straty) zatrzymane 586 532 486 666 317 625 293 524 221 213 147 449
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 325 420 1 432 600 1 291 290 762 329 671 857 596 729
Pasywa razem 12 847 800 12 597 700 11 207 300 6 124 920 5 136 760 4 727 710