Flagstar Bancorp, Inc. (FBC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 533 000 538 000 218 000 187 000 63 000
Amortyzacja 84 000 76 000 70 000 56 000 40 000
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 428 000 197 000 18 000 204 000 46 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 178 000 -8 029 000 -17 083 000 -23 378 000 -25 291 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -33 000 -54 000 -61 000 -71 000 -97 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 5 980 000 2 986 000 12 688 000 24 607 000 22 494 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 364 000 5 241 000 4 419 000 -1 020 000 2 843 000