First American Financial Corp (FAF)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 605 000 9 221 000 7 086 670 6 202 060 5 747 840 5 772 360
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 7 605 000 9 221 000 7 086 670 6 202 060 5 747 840 5 772 360
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 326 000 1 642 000 978 205 905 018 609 538 445 331
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 326 000 1 642 000 923 270 905 018 609 538 445 331
Podatek dochodowy 61 000 393 000 222 774 195 170 133 640 23 468
Udziały niekontrolujące 2 000 8 000 4 067 2 438 1 402 -1 186
Zysk (strata) netto 263 000 1 241 000 696 429 707 410 474 496 423 049