First American Financial Corp (FAF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 263 000 1 241 000 696 429 707 410 474 496 423 049
Amortyzacja 167 000 158 000 148 979 129 021 125 927 128 053
Zmiana stanu należności -1 222 000 -117 349 511 538 209 807 63 247 -18 012
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 232 000 -47 466 -210 493 18 830 79 903 381 088
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 780 000 1 220 000 1 084 660 913 089 793 165 632 134
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -260 000 -161 000 -114 084 -106 979 -118 170 -134 206
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -395 000 -3 393 000 -1 415 140 -452 232 -1 220 620 -387 168
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -376 000 2 126 000 113 924 -445 069 514 735 128 024