First American Financial Corp (FAF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 10 596 000 7 214 820 6 589 440 6 225 520 5 378 300
Należności 1 017 000 1 134 350 622 811 413 004 349 757
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 12 841 000 9 624 640 8 698 210 8 105 650 7 115 290
Inwestycje długotrminowe 3 610 000 3 171 350 2 820 950 2 524 980 2 457 940
Rzeczowe aktywa trwałe 506 000 445 132 442 014 457 840 439 569
Wartość firmy 1 588 000 1 378 630 1 150 910 1 144 170 1 113 000
Wartości niematerialne 218 000 194 474 91 833 109 372 99 913
Pozostałe aktywa trwałe 1 035 000 872 672 826 531 796 968 782 646
Aktywa razem 16 451 000 12 796 000 11 519 200 10 630 600 9 573 220

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 87 000 56 035 58 576 47 079 68 460
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 186 000 1 526 910 1 001 830 808 332 732 810
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 282 000 5 252 320 5 000 670 5 426 480 4 668 540
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 9 555 000 6 835 260 6 061 080 6 281 890 5 469 810
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 4 814 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 494 000 452 093 439 390 386 264 401 083
Udziały niekontrolujące 16 000 11 676 4 518 3 507 3 070
Zobowiązania razem 10 684 000 7 886 020 7 098 680 6 888 750 6 093 270
Akcje zwykłe 111 000 112 746 113 080 112 613 111 668
Zyski (straty) zatrzymane 3 680 000 2 655 500 2 161 050 1 644 160 1 311 110
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 767 000 4 909 970 4 420 480 3 741 880 3 479 960
Pasywa razem 16 451 000 12 796 000 11 519 200 10 630 600 9 573 220