Extra Space Storage Inc. (EXR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 924 170 1 577 360 1 356 210 1 308 450 1 196 600 1 105 010
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 924 170 1 577 360 1 356 210 1 308 450 1 196 600 1 105 010
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 129 251 102 194 96 594 89 418 81 256 78 961
Zysk operacyjny 1 036 150 835 193 648 065 633 753 588 896 541 605
Koszty odsetek netto 149 749 116 480 157 109 183 801 177 831 151 878
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 942 081 898 082 531 392 462 431 456 324 517 847
Podatek dochodowy 20 925 20 324 13 810 11 308 9 244 3 625
Udziały niekontrolujące 60 468 50 109 35 803 31 156 31 791 35 209
Zysk (strata) netto 859 487 826 466 481 073 419 287 414 566 478 038