Extra Space Storage Inc. (EXR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 859 487 826 466 481 073 419 287 414 566 478 038
Amortyzacja 288 316 241 879 224 444 219 857 209 050 193 296
Zmiana stanu należności 85 937 0 0 0 -2 847 -13 764
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 21 742 -37 998 43 378 8 250 1 813 11 825
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 238 140 952 436 771 232 707 686 677 795 597 375
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -84 851 -59 885 -74 393 -61 481 -64 974 -692 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 648 460 -837 540 -955 427 -621 630 -443 898 -369 556
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 431 861 -166 711 241 471 -88 013 -247 251 -215 994