Extra Space Storage Inc. (EXR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 92 868 71 126 109 124 65 746 57 496 55 683
Inwestycje krótkoterminowe 1 490 780 1 176 510 593 810 338 054 0 0
Należności 85 937 0 0 0 0 2 847
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 50 318 719 187 593 810 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 1 669 580 1 247 640 702 934 403 800 57 496 58 530
Inwestycje długotrminowe 10 497 900 9 226 840 8 692 910 8 128 580 7 790 480 7 396 610
Rzeczowe aktywa trwałe 10 040 800 8 834 650 7 893 800 7 696 860 7 491 830 7 132 430
Wartość firmy 170 811 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 59 685 159 172 130 611 162 083 158 131 163 724
Aktywa razem 12 167 500 10 474 500 9 395 850 8 532 380 7 847 980 7 455 140

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 340 120 1 741 930 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 239 032 205 867 177 138 156 646 146 658 96 087
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 579 150 1 947 790 177 138 156 646 146 658 96 087
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 991 350 4 215 820 5 746 300 5 046 490 4 811 520 4 554 220
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 289 655 291 531 272 798 132 768 104 383 81 026
Udziały niekontrolujące 818 677 669 480 388 345 381 733 371 698 373 056
Zobowiązania razem 8 907 860 7 357 980 6 848 070 5 992 420 5 434 250 5 104 390
Akcje zwykłe 134 051 133 375 129 542 128 204 126 087 125 968
Zyski (straty) zatrzymane -135 872 -128 245 -354 900 -301 049 -262 902 -253 284
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 259 600 3 116 500 2 547 780 2 539 960 2 413 720 2 350 750
Pasywa razem 12 167 500 10 474 500 9 395 850 8 532 380 7 847 980 7 455 140