Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 606 810 1 440 560 1 495 750 1 460 160 1 400 050 1 363 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 606 810 1 440 560 1 495 750 1 460 160 1 400 050 1 363 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 56 577 51 838 65 388 54 262 53 451 41 385
Zysk operacyjny 502 945 387 205 429 890 488 385 450 322 448 091
Koszty odsetek netto 204 798 203 125 220 633 217 339 211 785 212 796
Pozostałe przychody (koszty) 94 416 142 993 64 967 0 61 861 26 423
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 422 749 531 359 600 863 465 905 413 599 458 043
Podatek dochodowy -10 236 15 668 1 531 1 457 0 0
Udziały niekontrolujące 24 670 27 137 30 462 25 162 23 446 24 984
Zysk (strata) netto 408 315 488 554 568 870 439 286 390 153 433 059