Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 408 315 488 554 568 870 439 286 390 153 433 059
Amortyzacja 539 319 520 066 525 497 483 750 479 884 468 881
Zmiana stanu należności -237 988 145 929 60 739 62 470 -29 031 59 956
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -15 125 -25 209 3 542 -64 378 89 845 -20 301
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 975 649 905 259 803 108 919 079 826 554 766 151
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -212 776 -324 460 -550 506 -101 689 -96 995 -277 180
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 145 958 -397 397 -416 900 -527 691 -59 893 -477 239
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 137 560 -533 265 -383 261 -461 689 -676 392 -309 213