Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 33 295 48 420 73 629 70 087 134 465 44 620
Inwestycje krótkoterminowe 80 755 64 964 47 340 40 935 39 439 52 397
Należności 103 045 341 033 195 104 134 365 71 895 100 926
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 80 755 64 964 47 340 40 935 39 439 52 397
Aktywa obrotowe razem 226 481 464 635 326 485 256 394 262 729 214 449
Inwestycje długotrminowe 12 146 400 12 533 200 12 609 700 12 449 000 12 120 900 12 281 300
Rzeczowe aktywa trwałe 10 839 000 11 094 600 11 313 800 10 894 700 10 611 200 10 935 300
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 12 372 900 12 997 900 12 936 200 12 705 400 12 383 600 12 495 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 380 318 388 645 356 034 342 313 314 960 337 417
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 380 318 388 645 356 034 342 313 314 960 337 417
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 958 180 6 287 410 6 251 540 5 808 870 5 605 940 5 689 130
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 43 441 39 969 39 140 36 565 33 375 33 132
Udziały niekontrolujące 205 894 217 571 215 021 220 487 162 246 158 625
Zobowiązania razem 6 656 530 7 004 270 6 935 770 6 484 980 6 116 520 6 218 300
Akcje zwykłe 65 080 65 051 65 454 65 840 66 041 65 829
Zyski (straty) zatrzymane -1 080 180 -916 833 -861 193 -887 619 -812 796 -833 726
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 716 370 5 993 600 6 000 410 6 220 430 6 267 070 6 277 410
Pasywa razem 12 372 900 12 997 900 12 936 200 12 705 400 12 383 600 12 495 700