Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 464 000 2 571 700 2 701 080 2 578 430 2 471 410
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 2 464 000 2 571 700 2 701 080 2 578 430 2 471 410
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 56 506 48 305 52 757 53 813 52 224
Zysk operacyjny 620 427 786 183 908 907 859 262 849 164
Koszty odsetek netto 272 473 365 073 390 076 413 360 383 890
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 2 044 987 19 167
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 397 620 929 119 1 007 430 686 070 628 859
Podatek dochodowy 915 852 -2 281 878 478
Udziały niekontrolujące 63 864 48 865 39 331 27 657 24 927
Zysk (strata) netto 1 329 760 910 546 967 287 654 445 600 363