Equity Residential Properties Trust (EQR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 773 821 1 329 760 910 546 967 287 654 445 600 363
Amortyzacja 894 325 851 384 832 514 842 847 785 725 743 749
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -69 963 81 241 -3 162 -1 689 -3 205 -26 560
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 454 760 1 260 180 1 265 540 1 456 980 1 356 300 1 265 790
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -334 481 -359 136 -366 311 -374 115 -342 932 -478 989
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 107 792 -434 620 663 586 -771 824 -376 834 -594 296
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 785 610 -565 056 -1 946 390 -684 474 -963 910 -789 818