Equity Residential Properties Trust (EQR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 53 869 123 832 42 591 45 753 47 442 50 647
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 53 869 123 832 42 591 116 999 116 313 100 762
Inwestycje długotrminowe 20 164 400 21 045 400 20 244 300 21 055 800 20 277 900 20 469 800
Rzeczowe aktywa trwałe 19 060 900 19 918 600 19 343 700 20 256 800 19 814 700 19 986 500
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 374 040 385 795 291 426 233 937 404 806 425 065
Aktywa razem 20 218 300 21 169 200 20 286 900 21 172 800 20 394 200 20 570 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 129 955 315 030 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 475 899 476 166 466 004 449 590 438 952 430 638
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 605 854 791 196 466 004 449 590 438 952 430 638
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 364 690 8 095 900 8 044 260 9 036 960 8 817 940 8 957 290
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 306 941 353 102 345 064 346 963 358 563 341 852
Udziały niekontrolujące 527 513 731 237 576 786 692 420 605 551 598 354
Zobowiązania razem 9 044 820 10 214 300 9 761 240 10 857 300 10 221 000 10 328 100
Akcje zwykłe 376 209 373 833 371 791 370 461 368 052 366 968
Zyski (straty) zatrzymane 1 658 840 1 827 060 1 399 720 1 386 500 1 261 760 1 403 530
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 11 173 400 10 954 900 10 525 700 10 315 500 10 173 200 10 242 500
Pasywa razem 20 218 300 21 169 200 20 286 900 21 172 800 20 394 200 20 570 600