Equinix Inc (EQIX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 635 540 5 998 540 5 562 140 5 071 650 4 368 430
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 472 420 3 074 340 2 810 180 2 605 480 2 193 150
Zysk ze sprzedaży brutto 3 163 120 2 924 200 2 751 960 2 466 180 2 175 280
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 043 030 1 809 340 1 586 060 1 460 400 1 327 630
Zysk operacyjny 1 097 320 1 051 630 1 125 320 971 370 809 014
Koszty odsetek netto 333 438 397 812 451 987 507 012 465 623
Pozostałe przychody (koszty) 10 845 1 301 44 310 6 013 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 608 952 516 225 692 597 433 038 286 832
Podatek dochodowy 109 224 146 151 185 352 67 679 53 850
Udziały niekontrolujące -463 297 -205 0 0
Zysk (strata) netto 500 191 369 777 507 450 365 359 232 982