Equinix Inc (EQIX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 704 345 500 191 369 777 507 450 365 359 232 982
Amortyzacja 1 736 210 1 656 290 1 423 370 1 284 840 1 227 490 1 042 480
Zmiana stanu należności 218 338 22 471 -1 622 107 332 45 904 150 015
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 370 063 -73 043 -270 538 1 269 230 -830 082 688 903
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 963 180 2 547 210 2 309 830 1 992 730 1 815 430 1 439 230
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 278 000 -2 751 510 -2 482 690 -2 248 670 -2 278 590 -1 473 810
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 362 950 -3 006 740 -3 426 970 -1 944 570 -3 075 530 -5 400 830
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 856 766 413 765 815 526 1 202 080 470 912 4 607 860