Equinix Inc (EQIX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 536 360 1 609 400 1 879 940 610 706 1 440 790
Inwestycje krótkoterminowe 263 204 141 934 137 280 153 114 86 350
Należności 869 156 846 685 848 307 740 975 695 071
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 263 204 141 934 137 280 153 114 86 350
Aktywa obrotowe razem 2 957 100 2 609 160 2 872 620 1 515 680 2 249 130
Inwestycje długotrminowe 24 961 600 24 397 700 21 093 000 18 729 000 16 442 300
Rzeczowe aktywa trwałe 15 445 800 14 503 100 12 152 600 11 026 000 9 394 600
Wartość firmy 5 372 070 5 472 550 4 781 860 4 836 390 4 411 760
Wartości niematerialne 1 935 270 2 170 940 2 102 390 2 333 300 2 384 970
Pozostałe aktywa trwałe 620 293 536 861 475 299 464 401 164 454
Aktywa razem 27 918 700 27 006 800 23 965 600 20 244 600 18 691 500

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 84 084 77 705 52 232 96 980 101 744
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 180 928 370 158 796 066 451 972 143 196
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 340 940 1 576 890 1 309 560 966 119 997 794
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 605 950 2 024 750 2 157 860 1 515 070 1 242 730
Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 560 400 12 090 300 11 030 000 10 880 500 9 937 220
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 423 124 658 633 374 546 381 914 409 423
Udziały niekontrolujące -318 130 -224 0 0
Zobowiązania razem 17 036 600 16 372 900 15 125 000 13 025 400 11 841 700
Akcje zwykłe 89 772 87 700 84 140 79 779 76 854
Zyski (straty) zatrzymane 2 260 490 1 760 300 1 391 420 889 948 252 689
Akcje własne -112 208 -122 118 -144 256 -145 161 -146 320
Kapitał własny 10 882 100 10 634 000 8 840 610 7 219 280 6 849 790
Pasywa razem 27 918 700 27 006 800 23 965 600 20 244 600 18 691 500