EPR Properties (EPR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 658 031 531 680 414 661 651 969 700 731 575 991
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 658 031 531 680 414 661 651 969 700 731 575 991
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 51 579 44 362 42 596 46 371 48 889 43 383
Zysk operacyjny 215 626 63 061 -42 624 151 917 296 028 232 571
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) -10 816 21 972 50 119 4 174 0 977
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 177 465 100 203 -114 972 151 521 269 268 265 367
Podatek dochodowy 1 236 1 597 16 756 -3 035 2 285 2 399
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 152 088 74 472 -155 864 178 107 242 841 234 218